1கோடி, வருமான வாய்ப்பு, சவால், Challenge, Business, Business Motivation, New Business Idea, Short28